سلام بازدید کننده عزیز * امیدوارم لحظات خوبی را در این وبلاگ سپری کنید * جهت بهتر شدن وبلاگ نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در قسمت ارتباط با ما وبلاگ ثبت نمایید * لطفاً در قسمت نظر سنجی وبلاگ ما شرکت و ما را در جهت بهتر شدن وبلاگ یاری نمایید * با تشکر آموزش قواعد عربی راهنمایی و دبیرستان

قالب وبلاگ


آموزش قواعد عربی راهنمایی و دبیرستان
وبلاگ دوم گروه عربی متوسطه منطقه 11(دبیرستان محمودزاده) 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمنادا:

منادا اسمی است که بعد از یکی از حروف ندا می آید و مورد خطاب واقع می شود و همواره منصوب است.

حروف ندا عبارت اند از : ای ، یا ، وا و ... .

اقسام منادا

نوع اعراب و حرکت

مثال


 منادای علم


مبنی برضم ومحلاًمنصوب

یا اللهُ ، یا محمدُ

یامحمدُاِحفَظ دروسَکَ


منادای نکره مقصوده


مبنی برضم ومحلاًمنصوب

با طالبُ ، یا رجلُ

یا رَجُلُ خُذ بِیَدی

منادای مضاف

معرب و منصوب

یا ذاالجلالِ،یا عبدَالله

منادای نکره غیرمقصوده

معرب ومنصوب

 یا صادقاً لا یُخلِفُ

منادای شبه مضاف

معرب و منصوب

یا بصیراَ بالعبادِ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنکات قابل توجه در ساخت منادا:

1- در منادای مضاف همواره دو اسم در کنار هم قرار می گیرند.

2- در منادای نکره ی غیر مقصوده ، چون منادا نکره است پس بعد از آن جمله وصفیه می آید.

3- در منادای شبه مضاف باید توجه داشت که بعد از آن همواره جار و مجرور می آید.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنکته مهم:

گاهی اوقات حرف ندا حذف می شود و ما از طریق قرار گرفتن فعل امر، نهی و یا ادوات پرسشی به منادا پی می بریم.مانند:

مریمُ استذکری دروسکِ

در لفظ یا اللهُ حرف ندا حذف می شود و در انتها (م) مشدد قرار می گیرد.

یا اللهُ ـــــــ» اللهمَّ


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان, درس هفتم سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۲۰:۱۷ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

لا تسمعْ للیاس اَن یتسّرب الی نفسک

به یاس اجازه نده که به درونت نفوذ کند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدتمییز: اسمی است نکره،منصوب و جامد که ابهام ما قبل خود را بر طرف می کند.مانند:

هواکثر منّی علماً(او از نظر علم از من بیش تر است.)

تقدّمت هذه التلمیدة ُخلقاً(این دانش آموز از نظر اخلاق پیشرفت کرد.)

با توجه به ترجمه مثال های بالا در می یابیم که تمییز اغلب به صورت (از جهت،از نظر) معنی می شود.

تمییز: یا مفرد است یاجمله.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدتمییز مفرد اسمی است مفرد و نکره و منصوب و جامد که از کلمه ما قبل خود رفع ابهام می کند و می تواند(وزن،پیمانه،مساحت،عدد،مقدار،مقایسه...)به کار رفته باشد.مانند:

جاء خمسةعشر تلمیذاً

عدد     تمییز

من یعمل مثقال ذرةٍ خیراً یرهُ

مقدار   تمییز

اشریتُ مترین ِ قماشاً

طول    تمییز

اکملُ الناس ِ ایماناً احسنهم اخلاقاً

افعل(مقایسه)   تمییز    تمییز

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدفرق تمییز با حال:

حال مشتق است در حالی که تمییز جامد است و هم چنین حال معنی(در حالی که...)را می رساند در صورتی که تمییز معنی(ازنظر،از جهت...)را می رساند.مانند:

ازدادَ الناس اخلاقاً (جامدوتمییز)

جاء التلمیذ ُ مسروراً (مشتق وحال)

برخی از فعل ها احتیاج به تمییز دارند و باید آن ها را به خاطر سپرد؛مانند:زاد،طاب،حَسُنَ،تقدَّم و...

نکته:اولین کلمه بعد از(کم) پرسش همیشه تمییز است.مثل:کم کتاباً عندک؟

استثناء:تمییز اصولاً جامد است اما در جمله های زیر به صورت مشتق آمده است:

کفی بالله شهیداً(خدا از لحاظ شاهد بودن کافی است.)

تمییز

الله خیرٌ حافظاً

تمییز

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدتمییز جمله:اسمی است نکره،منصوب،جامد که از یک جمله رفع ابهام می کندو به آن تمییز جمله می گوییم.مانند:

هو اکثرُ منّی ادباً

تمییز جمله(مفرد ومنصوب)

نکته:اگر خیر و شر به معنی بهتر و بد تر باشند اسم تفضیل هستند و به تمییز احتیاج دارند.مانند:

خیر الامور خیرها عاقبة ً

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنکته:معدود اعداد مرکب (11تا19)تمییز عددی نامیده می شود.معدود اعداد عقود هم تمییز عددی است.


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان, درس پنجم سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۱۹:۴۸ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيداعداد ترتیبی اغلب صفت هستند و بعد از معدود خود می آیند و از نظر جنس و تعداد تابع ما قبل خود هستند.مانند:

الدرسُ السادسُ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيداعداد یک و دو همیشه صفت هستند پس تنها اعدادی هستند که بعد از معدود می آیند و حالت تاکید دارند.

جمله ای که مرجع آن معرفه باشد جمله حالیه و همیشه محلا ًمنصوب است؛جمله ای مرجع آن نکره باشد جمله وصفیه و از نظر اعراب تابع موصوف است.

اگر در جمله ای که لای نفی جنس به کار رفته باشد (الّا) آمده باشد خبر لای نفی جنس محذوف است.مثل:

لا الهَ الّا اللّه  

نفی جنس  (از حروف استثناء)خبر محذوف است.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدضمیر منفصل مرفوعی که وسط جمله اسمیه می آید (اگر قبل آن حروفی مثل:وَ،الّا و... نیامده باشد.) ضمیر فصل می باشد و هیچ نقشی ندارد و فقط رفع ابهام می کند.

اگر بعد از اسم اشاره اسم بدون (الـ) و مرفوعی بیاید آن اسم خبر است.مثل:

ذلکَ بیتٌ       مبتدا خبر

در زبان عربی مصادر اسم هستند.

اعراب جمله یا شبه جمله محلی است.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدجواب شرط اگر به صورت جمله اسمیه یا (قد+ماضی) باشد قبل از آن ف می آید.

کلیه اسم های اشاره و موصول به غیر از مثنی ها مبنی هستند.

مبتدا با خبر مشتق از نظر جنس و تعداد مطابقت دارد.

مثنی و جمع مذکر اگر مضاف واقع شود  نون حذف می شود.


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۲۰:۰ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيداستثناء:دارای ارکانی است که شامل:

1-مستثنیٰ منه:کلمه ای است که دارای حکم کلی است و قبل از یکی از ادات استثناء می آید.

2-ادات استثناء: شامل الّا ، غَیَر ، سِویٰ ، حاشا،… .

3-مستثنیٰ : کلمه ای است که از حکم کلی خارج می شود و بعد از یکی از ادات استثنیٰ می آید.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدحرکت مستثنیٰ در جملات مثبت:

مستثنیٰ در جملات مثبت همیشه منصوب است.مانند:

جاءَ المسافرونَ إلّا مسافراً

مستثنیٰ منه   از ادات استثناء  مستثنیٰ

یَنقُصُ کلُ شی ٍبالانفاق ِالّا العلم

مستثنیٰ منه   از ادات استثناء  مستثنیٰ

حَضَرَتْ الطالباتُ فی المدرسةِ الّا واحدَةً منهُنَّ

مستثنیٰ منه   از ادات استثناء  مستثنیٰ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيددر جملات منفی ، نهی و استفهام اگر مستثنیٰ منه ذکر نشود الّا عمل نمی کند و مستثنیٰ تابع مقتضیات جمله نقش می گیرد و حرکت می پذیرد و به آن مستثنیٰ مفرّغ می گوییم.مانند:

ما جاءَ الّا سعیدٌ

نافیه     فاعل(مستثنیٰ مفرّغ)

لیسََ المفلحُ الّا الصّادقَ

از افعال ناقصه  مفعول(مستثنیٰ مفرّغ)

لا تَقُلْ الّا الحقَّ

نهی     مفعول(مستثنیٰ مفرّغ)

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنکات مهّم:

هرگاه مستثنیٰ منه در جمله نباشد، به کلمه بعد از الّا (مستثنیٰ مفرّغ) گفته می شود.

در جملات مثبت به (شرطی که سوالی نباشند) مستثنیٰ منه داریم.یعنی اگر فعل جمله منفی نباشد اعراب کلمه ی بعد از الّا منصوب خواهد بود.

اگر جمله قبل از الّا منفی باشد هنگام ترجمه می توانیم (الّا) را در ترجمه نیاوریم و جمله را به صورت مثبت و با تاکید ترجمه می کنیم.مانند:

ما جاءَ الّا هذا الطالب : فقط این دانش آموز آمد.


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان, درس ششم سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۱۶:۲۷ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

لابلیه اَصعبُ مِن الجَهل ِ

هیچ مصیبتی ناگوار تر و سخت تر از نادانی نیست.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهنگام ساختن ماضی ناقص یایی در صیغه 1 ماضی حرف عله متحرک ما قبل مفتوح (الف) مقصوره می گیرد (مقصوره : کوتاه شده) ، اعلال به قلب  صورت می گیرد.

در صیغه ی 3 ماضی ضمه به حرف عله سنگین است برخورد دو ساکن پیش می اید حرف عله می افتد (اعلال به حذف) صورت می گیرد.

در صیغه ی 4 حرف عله ی متحرک ما قبل مفتوح تبدیل به (الف) می شود و در اثر برخورد دو ساکن حرف عله می افتد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيددر صیغه ی 5 حرف عله ی متحرک ما قبل مفتوح تبدیل به (الف) می شود و برای سهولت تلفظ (الف) می افتد و اعلال به حذف صورت می گیرد.

هو

رَمَیَ

رَمی

 

انتَ

رَمَیتَ

هما

رَمَیا

 

 

انتما

رَمَیتُما

هم

رَمَیوا

رَمَوْا

رَمَوا

انتم

رَمَیتُمْ

هی

رَمَیتْ

رَمَتْ

 

انتِ

رَمِیتِ

هما

رَمَیَتا

رَمَتا

 

انتما

رَمَیتُما

هنَّ

رَمَینَ

 

 

انتنَّ

رَمَیتُنَّ

انا

رَمَیتُ

 

 

نحنُ

رَمَینا

هنگام ساخت مضارع معلوم از فعل ناقص یایی در صیغه های 1و4و7و13و14 ضمه بر حرف عله سنگین است ، ساکن می شود و (ی) ساکن ما قبل مکسور را به (ای) می خوانیم.

مضارع بر وزن یَفعِلُ در صیغه ی 3 و 9 چون عین الفعل مکسور است حرف عله ، ضمه خود را به ما قبل می دهد و حرکت قبلی ما قبل حرف عله حذف می شود و در اثر برخورد دو ساکن حرف عله می افتد.(اعلال به حذف صورت می گیرد.)

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيددر مضارع در صیغه ی 10 هنگام صرف ،خود به خود برخورد دو ساکن صورت می گیرد و حرف عله حذف می شود و اعلال به حذف صورت می گیرد و در انتها (ی) ساکن ما قبل مکسور را به (ای) می خوانیم. 

هو

یرمِیُ

یَرمِی

لَیَرمِ

انتَ

ترمِیُ

ترمی

ارْمِ

هما

یَرمِیانِ

لِیَرمِیا

 

انتما

ترمیانِ

اِرمیا

 

هم

یرمیونَ

یرمُونَ

لِیَرموا

انتم

ترمِیونَ

ترمونَ

ارموا

هی

ترمِیُ

ترمی

لترمِ

انتِ

ترمِییِنَ

ترمینَ

ارمی

هما

ترمیانِ

لِترمیا

 

انتما

ترمیانِ

اِرمیا

 

هنَّ

یَرمِینَ

یَرمینَ

لِیرمینَ

انتنَّ

ترمِینَ

ترمینَ

ارمینَ

انا

ارمِیُ

ارمی

لِاَرمِ

 

 

 

 

نحنُ

نَرمِیُ

نرمی

لِنَرمِ

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان, درس دوم سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۱۵:۴۰ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدفعل ناقص: فعل معتلی است که سومین حرف از حروف اصلی آن حرف عله است و به دو قسم واوی و یایی تقسیم می شود.

واوی:دَعَوَ ، تَلَوَ  

یایی:هَدَیَ ، خَشَیَ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهنگام صرف ماضی ناقص واوی بر وزن فَعَلَ در صیغه 1 حرف عله متحرک ما قبل مفتوح به الف می شود و اعلال به قلب صورت می گیرد. در صیغه ۳ ضمه بر حرف عله سنگین است ، ساکن می شود و برخورد دو ساکن پیش می آید و حرف عله می افتد و اعلال به حذف صورت می گیرد. در صیغه 4 حرف عله متحرک ما قبل مفتوح تبدیل به الف می شود و در اثر برخورد دو ساکن حرف عله می افتد و اعلال به حذف صورت می گیرد. در صیغه 5 حرف عله متحرک ما قبل مفتوح تبدیل به الف می شود و برای سهولت تلفظ حرف الف حذف می شود.(اعلال به حذف صورت می گیرد.)

هو

دَعَوَ

دَعا

 

انتَ

دَعَوتَ

هما

دَعَوا

 

 

انتما

دَعَوتُما

هم

دَعَوُوا

دَعَووا

دَعَوا

انتم

دَعَوتُم

هی

دَعَوَتْ

دَعَاتْ

دَعَتْ

انتِ

دَعَوتِ

هما

دَعَوَتا

دَعَاتا

دَعَتا

انتما

دَعَوتُما

هنَّ

دَعَونَ

 

 

انتنَّ

دَعَوتُنَّ

انا

دَعَوتُ

 

 

نحنُ

دَعَونا

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهنگام صرف مضارع ناقص واوی در صیغه (1 و 4 و 7 و 13 و 14) ضمه بر حرف عله سنگین است برای سهولت تلفظ ساکن حرف عله می افتد. در صیغه های 3 و 9 ضمه بر حرف عله سنگین است ، ساکن می شود و در برخورد دو ساکن حرف عله می افتد؛در صیغه ی 10 کسره ی حرف عله به ما قبل منتقل می شود و حرکت قبلی ما قبل می افتد ، حرف عله ساکن می شود و چون کسره با (ی) مناسبت دارد حرف عله ی (و) به (ی) تبدیل می شود و در اثر برخورد دو ساکن حرف عله می افتد.

هو

یَدعُوُ

یَدعُوْ

یَدعو

هنَّ

یَدعُوْنَ

 

 

هما

یَدعُوانِ

 

 

انتَ

تَدعُوُ

تَدعُوْ

تَدعُو

هم

یَدعُوُونَ

یَدعُوْوْنَ

یدعُونَ

انتما

تَدعُوانِ

 

 

هی

تَدعُوُ

تَدعُوْ

تَدعو

انتم

تَدعَوَونَ

تَدعُوْوْنَ

تدعونَ

هما

تَدعُوانِ

 

 

انتِ

تَدعُوِینَ

تَدعِوْیْنَ

تَدعِینَ

انا

ادْعُوُ

ادْعُوْ

اَدعُو

انتما

تَدعُوانِ

 

 

نحنُ

نَدْعُوُ

نَدْعُوْ

نَدعُو

انتنَّ

تَدعُوْنَ

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهنگام ساخت مضارع مجزوم به لم و لمّا ، لای نهی و ادوات شرط و همچنین امر مخاطب ، در صیغه هایی که به حرف عله ختم می شوند حرف عله می افتد. در ساخت امر مخاطب در اولین صیغه اعلال به حذف صورت می گیرد. در ابتدای صیغه ها بعد از این که حرف مضارع را برمی داریم ابتلا به ساکن صورت می گیرد و به ناچار الف در ابتدای صیغه ها می گذاریم و در انتها صیغه هایی که به نون ختم هستند غیر از صیغه 6 (ن)ها حذف می شود.

هو

یَدعُو

لِیَدعُوْ

لِیَدعُ

انتَ

تَدعُو

اُدعُوْ

اُدعُ

هما

یَدعُوانِ

لِیَدعُوا

 

انتما

تَدعُوانِ

اُدعُوا

 

هم

یَدعُونَ

لِیَدعُوْا

 

انتم

تَدعُونَ

اُدعُوا

 

هی

تَدعُو

لِتَدعُوْ

لِتَدعُ

انتِ

تَدعینَ

اُدعی

 

هما

تَدعُوانِ

لِتَدعُوا

 

انتما

تَدعُوانِ

اُدعُوا

 

هنَّ

یَدعُوْنَ

لِیَدعُوْنَ

 

انتنَّ

تَدعُوْنَ

اُدعُوْنَ

 

انا

ادْعُو

لِاَدْعُ 

 

نحنُ

نَدْعُو

لِنَدْعُ

 


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان, درس دوم سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۱۵:۳۰ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهنگام صرف ماضی اجوف یایی بر وزن فَعَلَ از صیغه 1 تا 14(مانند اجوف واوی) حرف عله متحرک ما قبل مفتوح تبدیل به الف می شود از صیغه 1 تا 5 اعلال به قلب باقی می ماند و از صیغه 6 به بعد در اثر برخورد دو ساکن حرف عله می افتد و اولین حرف کسره می گیرد تا یاد آور آن باشد حرف افتاده (ی) بوده است.

هو

بَیَعَ

باعَ

هنَّ

بَیَعنَ

بَعنَ

بِعنَ

هما

بَیَعا

باعا

انتَ

بَیَعتَ

بَعتَ

بِعتَ

هم

بَیَعوا

باعوا

انتما

بَیَعتما

بَعتما

بِعتما

هی

بَیَعَت

باعَت

انتم

بَیَعتُم

بَعتُم

بِعتُم

هما

بَیَعَتا

باعَتا

انتِ

بَیَعتِ

بَعتِ

بِعتِ

 

 

 

انتما

بَیَعتما

بَعتما

بِعتما

 

 

 

انتنَّ

بَیَعتنَّ

بَعتنَّ

بِعتنَّ

 

 

 

انا

بَیَعتُ

بَعتُ

بِعتُ

 

 

 

نحنُ

بَیَعنا

بَعنا

بِعنا

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهنگام صرف مضارع فعل اجوف یایی بر وزن یَفعِلُ از صیغه 1 تا 14 حرف عله متحرک ما قبل ساکن حرکت خود را به ما قبل می دهد و خود ساکن می شود.در مرحله بعد (ی) ساکن ما قبل مکسور را به (ای) می خوانیم؛در دو صیغه 6 و12 در اثر برخورد دو ساکن حرف عله می افتد و اعلال به حذف صورت می گیرد و در بقیه صیغه ها اعلال به اسکان می شود.

هو

یبْیعُ

یبیعُ

هنَّ

یبیعنَ

یَبِیعنَ

یَبِعنَ

هما

یبْیعانِ

یبیعانِ

انتَ

تَبْیِعُ

تَبِیعُ

تبیعُ

هم

یبْیعونَ

یبیعونَ

انتما

تَبْیَعانِ

تَبِیعانِ

تبیعانِ

هی

تبْیعُ

تبیعُ

انتم

تبْیعونَ

تَبِیعونَ

تبیعونَ

هما

تبْیعانِ

تبیعانِ

انتِ

تَبْیِعینَ

تَبِیعینَ

تبیعینَ

 

 

 

انتما

تَبْیَعانِ

تَبِیعانِ

تبیعانِ

 

 

 

انتنَّ

تَبِیعنَ

تَبیعنَ

تَبیعنَ

 

 

 

انا

ابْیِعُ

اَبِیعُ

ابیعُ

 

 

 

نحنُ

نَبْیِعُ

نَبِیعُ

نَبیعُ

هرگاه بخواهیم مضارع مجزوم به لم و لمّا،ادوات شرط ، لای نهی از فعل اجوف یایی بسازیم از فعل مضارع تغییر یافته استفاده می کنیم و در پنج صیغه (1و4 و7و13و14) هنگام ساکن شدن حرکت حرف آخر، برخورد دو ساکن پیش می آید ، حرف عله می افتد (اعلال به حذف صورت می گیرد.) و در بقیه صیغه ها به غیر از صیغه 6 و12 نون از بین می رود و اعلال به اسکان باقی می ماند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهنگام صرف امر غایب از فعل اجوف یایی مانند اجوف واوی عمل می کنیم.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهنگام صرف امر مخاطب از فعل اجوف یایی مانند اجوف واوی عمل می کنیم.

هو

یبیعُ

لا یَبِع

لَیَبِع

انتَ

تبیعُ

لا تَبِع

بِع

هما

یبیعانِ

لایبیعا

لِیبیعا

انتما

تبیعانِ

لاتبیعا

بیعا

هم

یبیعونَ

لایبیعوا

لِیبیعوا

انتم

تبیعونَ

لاتبیعوا

بیعوا

هی

تبیعُ

لا تَبِع

لِتَبِع

انتِ

تبیعینَ

لاتبیعی

بیعی

هما

تبیعانِ

لاتبیعا

لِتَبیعا

انتما

تبیعانِ

لاتبیعا

بیعا

هنَّ

یَبِعنَ

لایَبِعنَ

لِیَبِعنَ

انتنَّ

تَبِعنَ

لاتَبِعنَ

بِعنَ

انا

اَبیعُ

لا اَبِعْ

لِاَبِع

 

 

 

 

نحنُ

نَبیعُ

لا نَبِعْ

لِنَبِع

 

 

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد اجوف واوی بر وزن فَعِلَ مانند:

خَوِفَ ، نَوِمَ

هنگام صرف ماضی اجوف واوی بر وزن فَعِلَ مانند اجوف واوی بر وزن فَعَلَ عمل می کنیم ولی از صیغه 6 به بعد اولین حرف را کسره می دهیم تا یاد آور این باشد حرف افتاده (واو) مکسور بوده است.

هو

نومَ

نامَ

هنَّ

نَوِمنَ

نامنَ

نَمنَ

نِمنَ

هما

نوما

ناما

انتَ

نَوِمتَ

نامتَ

نَمتَ

نِمتَ

هم

نوموا

ناموا

انتما

نَوِمتُما

نامتُما

نَمتُما

نِمتُما

هی

نَوِمَتْ

نامَتْ

انتم

نَوِمتُم

نامتُم

نَمتُم

نِمتُم

هما

نَوِمَتا

نامَتا

انتِ

نَوِمتِ

نامتِ

نَمتِ

نِمتِ

 

 

 

انتما

نَومتُما

نامتُما

نَمتُما

نِمتُما

 

 

 

انتنَّ

نَوِمتنَّ

نامتُنَّ

نَمتُنَّ

نِمتُنَّ

 

 

 

انا

نَوِمتُ

نامتُ

نَمتُ

نِمتُ

 

 

 

نحنُ

نَوِمنا

نامنا

نَمنا

نِمنا

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهنگام صرف مضارع اجوف واوی بر وزن یَفعَلُ از صیغه ی 1 تا 14 حرف عله متحرک ما قبل ساکن حرکت خود را به ما قبل می دهد و خود ساکن می شود و در مرحله ی آخر حرف عله ی ساکن ما قبل مفتوح تبدیل به الف می شود (اعلال به قلب صورت می گیرد و در دو صیغه ی 6 و 12 در اثر برخورد دو ساکن حرف عله می افتد و اعلال به حذف صورت می گیرد.

هو

یَنوَمُ

یَنَومُ

ینامُ

انتَ

تَنوَمُ

تَنَومُ

تنامُ

هما

یَنومانِ

یَنَومانِ

ینامانِ

انتما

تَنوَمانِ

تَنَومانِ

تنامانِ

هم

یَنوَمونَ

یَنَومونَ

ینامونَ

انتم

تَنوَمونَ

تَنَومونَ

تنامونَ

هی

تَنوَمُ

تَنَومُ

تَنامُ

انتِ

تَنومینَ

تَنَومینَ

تنامینَ

هما

تَنوَمانِ

تَنَومانِ

تنامانِ

انتما

تنومانِ

تَنَومانِ

تَنامانِ

هنَّ

یَنوَمنَ

یَنَومنَ

یَنَمنَ

انتنَّ

تَنوَمنَ

تَنَومنَ

تَنَمنَ

 

 

 

 

انا

اَنوَمُ

اَنَومُ

انامُ

 

 

 

 

نحنُ

نَنوَمُ

نَنَومُ

نَنامُ

هنگام ساخت مضارع مجزوم به لم و لمّا و ادوات شرط از فعل اجوف واوی بر وزن یَفعَلُ مانند اجوف واوی بر وزن یَفعُلُ عمل می کنیم.

هنگام ساخت امر غایب از فعل اجوف واوی بر وزن یَفعَلُ مانند اجوف واوی بر وزن یَفعُلُ عمل می کنیم.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهنگام ساخت امر مخاطب از فعل اجوف واوی بر وزن یَفعَلُ مانند اجوف واوی بر وزن یَفعُلُ عمل می کنیم.

هو

ینامُ

لا یَنَمْ

لَیَنَمْ

انتَ

تنامُ

لا تَنَمْ

نَمْ

هما

ینامانِ

لایناما

لِیناما

انتما

تنامانِ

لاتناما

ناما

هم

ینامونَ

لایناموا

لِیناموا

انتم

تنامونَ

لاتناموا

ناموا

هی

تنامُ

لا تَنَمْ

لتَنَمْ

انتِ

تنامینَ

لاتنامی

نامی

هما

تنامانِ

لا تناما

لِتَناما

انتما

تنامانِ

لا تناما

ناما

هنَّ

یَنَمنَ

لا یَنَمنَ

لِیَنَمنَ

انتنَّ

تَنَمنَ

لا تَنَمنَ

نَمنَ

انا

انامُ

لا اَنَمْ

لِاَنَمْ

 

 

 

 

نحنُ

ننامُ

لا نَنَمْ

لِننَمْ

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان, درس اول سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۱۹:۰ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

مَن قَل تدبیرهُ کَثُرتْ اخَطائه

هرکس تدبیرش کم گردد خطاهایش زیاد می شوند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهرگاه بخواهیم از فعل معتل الفاء(مثال واوی)مضارع مجهول بسازیم بر وزن یُفعَلُ می بریم و از صیغه 1تا14 هیچ تغییری صورت نمی گیرد.(حرف عله نمی افتد.)مانند:

وَضَعَ : یُوضَعُ ، وَصَلَ : یُوصَلُ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهرگاه بخواهیم از فعل مثال مضارع مجزوم به لـِ امر غایب و لای نهی و لم ولمّا و ادوات شرط و همچنین امر مخاطب بسازیم از فعل مضارع معلوم که اعلال به حذف است استفاده می کنیم.مانند:

یَعِدُ:لـِ امر غایب+ یَعِدُ = لِیَعِدْ

لا نهی:لا یَعِدْ

لَم:لَم یَعِدْ

لمّا:لمّا یَعِدْ

امر مخاطب (وَعَدَ):

انتَ

عِد

انتما

عِدا

انتِ

عِدی

انتم

عِدوا

انتما

عِدا

انتنَّ

عِدنَ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدفعل اجوف(معتل العین):

فعلی که دومین حرفش حرف عله (ا،و،ی) است.

واوی:قَوَلَ ، نَوِمَ

یایی:بَیَعَ ، سَیَرَ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيداگر بخواهیم فعل اجوف واوی را بر وزن فَعَلَ صرف کنیم از صیغه 1 تا 14 حرف علّه متحرک ما قبل مفتوح تبدیل به الف می شود چون فتحه با الف مناسبت دارد ، از صیغه 1 تا 5 تغییری نمی کند و از صیغه 6 به بعد بر اثر برخورد دو ساکن حرف علّه می افتد. و اولین حرف ضمّه می گیرد تا یاد آور این باشد که حرف علّه افتاده واو بوده است.

هو

قَوَلَ

قالَ

هنَّ

قَوَلنَ

قالنَ

قَلنَ

قُلنَ

هما

قَوَلا

قالا

انتَ

قَوَلتَ

قالتَ

قَلتَ

قُلتَ

هم

قَوَلوا

قالوا

انتما

قَوَلتما

قالتُما

قَلتُما

قُلتُما

هی

قَوَلَت

قالَت

انتم

قَوَلتُم

قالتُم

قَلتُم

قُلتُم

هما

قَوَلَتا

قالَتا

انتِ

قَوَلتِ

قالتِ

قَلتِ

قُلتِ

 

 

 

انتما

قَوَلتما

قالتُما

قَلتما

قُلتُما

 

 

 

انتنَّ

قَوَلتنَّ

قالتنَّ

قَلتنَّ

قُلتنَّ

 

 

 

انا

قَوَلتُ

قالتُ

قَلتُ

قُلتُ

 

 

 

نحنُ

قَوَلنا

قالنا

قَلنا

قُلنا

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدهرگاه بخواهیم فعل مضارع (ماضی آن بر وزن فَعَلَ است را صرف کنیم)آن را بر وزن یَفعُلُ می بریم.از صیغه 1 تا 14 حرف علّه ما قبل ساکن ، حرف علّه حرکت خود را به ما قبل می دهد و ساکن می شود برای سهولت تلّفظ ، ساکن حرف عله را بر می داریم و با صدای کشیده(ـُ) تلفظ می کنیم.و در صیغه 6و12 در اثر برخورد دو ساکن حرف عله می افتد.اعلال به حذف صورت می گیرد.

هو

یقولُ

یَقوُلُ

انتَ

تقولُ

تقوُلُ

هی

تقولُ

تقوُلُ

انتِ

تقولینَ

تقوُلینَ

هما

یقولانَ

یقولانَ

انتما

تقولانِ

تقوُلانِ

هما

تقولانَ

تقولانَ

انتما

تقولانِ

تقوُلانِ

هم

یقولونَ

یقولونَ

انتم

تقولونَ

تَقولوُنَ

هنَّ

یقولنَ

یَقُلنَ

انتنُ

تقولنَ

تَقُلنَ

انا

اقولُ

اقوُلُ

نحنُ

نَقولَ

نقوُلُ

 
هرگاه بخواهیم مضارع مجزوم از فعل اجوف واوی بر وزن یَفعُلُ بسازیم،از فعل مضارع تغییر یافته استفاده می کنیم و صیغه هایی که ضمه دارند ساکن می شوند و در اثر برخورد دو ساکن حرف عله می افتد و اعلال به حذف صورت می گیرد (۱و۴و۷و۱۳و۱۴)ودر بقیه صیغه ها به جز 6و12 نون از بین می رود و اعلال به اسکان باقی می ماند.مانند:

هو یقوُلُ     لم یَقُلْ

انتَ تقولُ    لم تَقُلْ

هنَّ یَقلنَ     لم یَقُلنَ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدبرای ساختن امر مخاطب از فعل مضارع اجوف ابتدا صیغه های مضارع مخاطب تغییر یافته را در نظر می گیریم حرف مضارع را از اول آنها بر می داریم در اولین صیغه مخاطب حرکت اخر آن را ساکن می کنیم.در نتیجه در بقیه صیغه ها به غیر از صیغه ی اخر نون را هم بر می داریم.در اولین صیغه پس از آن که حرکت اخر را ساکن کردیم برخورد دو ساکن پیش می اید و حرف عله می افتد(اعلال به حذف صورت می گیرد.)

انتَ

قُل

انتما

قولا

انتِ

قولی

انتم

قولوا

انتما

قولا

انتنَّ

قُلنَ

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدبرای ساخت امر غایب ابتدا صیغه های امر غایب مضارع و دو متکلَم تغییر یافته را می نویسیم.سپس(لـِ) در ابتدای آنها می آوریم (لـِ به معنی باید می باشد.) و در صیغه هایی که به ضمه ختم می شوند ضمه ها ساکن می شوند در اثر برخورد دو ساکن حرف عله می افتد و در بقیه صیغه ها به غیر از صیغه 6 نون حذف می شود.(به طور کلی در صیغه های 1و4و6و13و14)اعلال به حذف صورت می گیرد.

هو

یقولُ

لیقلْ

هم

یقولونَ

لیقولوا

هی

تقولُ

لتقلْ

هنَّ

یقلنَ

لیقلنَ

هما

یقولانِ

لیقولا

انا

اقولُ

لـاقلْ

هما

تقولانِ

لتقولا

نحنُ

نقولُ

لنقلْ

 


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان, درس اول سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۱۶:۵۹ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدفعل از نظر نوع حروف:صحیح  یا معتل

صحیح : مضاعف ، مهموز، سالم

فعل مضاعف:فعلی است که دو حرف از حروف اصلی آن هم جنس باشد.

مقرون ٬ مفروق

مقرون:مدد   مدّ  ٬ شدد  شدّ

مفروق: زِلزَل  ٬  وِسوَس

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدفعل مهموز: فعلی است که یکی از حروف اصلی آن همزه باشد.

مهموز الفاء(اولین حرف همزه دار)ﺃمِنَ

مهموز العین(دومین حرف همزه دار ) ﺳﺄل

مهموز اللام(سومین حرف همزه دار ) قرﺃ

فعل سالم:فعلی است که نه مضاعف باشد نه مهموز مانند:

کَتَبَ،خَرَجَ،دَخَلَ و... .

فعل معتل: فعلی است که صحیح (مضاعف،مهموز،سالم)نباشد و یکی از حروف اصلی آن حرف علّه باشد.(ا،و،ی به رمزوای)

فعل معتلی که اولین حرف از حروف اصلی آن حرف علّه باشد مثال یا معتل الفاء می نامند.وَدَعَ

اگر دومین حرف آن عله باشد معتل العین یا اجوف می نامیم. مثل قالَ

اگر سومین حرف آن عله باشد معتل اللام یا ناقص مثل یَتلو

مثال واوی: وَقَفَ،وَصَل َو...

مثال یایی: یَقِظَ ، یَسِرَ و...

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنکته:صرف 14 صیغه ماضی مثال واوی و یایی مانند یک فعل صحیح و سالم صرف می شود یعنی در ساختمان فعل فعل تغییری صورت نمی گیرد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدصرف 14 صیغه ماضی:

هو

کَتَبَ

انتَ

کَتَبتَ

ﺃنا

کَتَبتُ

هی

کَتَبَت

انتَ

کَتَبتِ

نحنُ

کَتَبنا

هما

کَتَبا

انتما

کَتَبتما

 

 

هما

کَتَبَتا

انتما

کَتَبتُما

 

 

هم

کَتَبوا

انتم

کَتَبتُم

 

 

هنَّ

کَتَبنَ

انتنَّ

کَتَبتُنَّ

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنکته:در صرف 14 صیغه فعل مضارع مثال واوی ویایی حرف عله می افتد.(اعلال به حذف صورت می گیرد.)بر وزن یَفعَلُ یا یَفعِلُ می بریم.مثل:

وَعَدَ(ـِ):یَفعِلُ:یوعِدُ:یَعِدُ

وَضَعَ(ـَ):یَفعَلُ:یوضَعُ:یَضَعُ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدصرف ۱۴ صیغه مضارع:

هو

یَعِدُ

انتَ

تَعِدُ

ﺃنا

ﺃعِدُ

هی

تَعِدُ

انتِ

تَعِدینَ

نحنُ

نَعِدُ

هما

یَعِدانِ

انتما

تَعدانِ

 

 

هما

تَعِدانِ

انتما

تَعدانِ

 

 

هم

یَعِدونَ

انتم

تَعِدونَ

 

 

هنَّ

یَعِدنَ

انتنَّ

تَعِدنَ

 

 


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان, درس اول سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۲۰:۴۹ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمـفـعول مطـلــق:
مصـدری است منصــوب از جنس فعــل جملـه، که برای تاکیـد یا بیـان نوع و تعداد تکرار فعل می آید.

مانند:اجتهدتُ فی دروسی اجتهاداً  بدون شک در درسهایم کوشش کردم.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدانواع مفعول مطلق :

مفعول مطلق تاکیدی : آخـــــر جمله می آیـــد.

مانند: نــَزَّلَ اللهُ القــــرانَ تنــــزیـــلاً

مفعول مطلق عددی: تعداد دفعات انجام فعل را بیان می کند.

مانند: تدورُ الارضُ دورة ً واحدة ً فی الیوم ِ

مفعول مطلق نوعی : بعد از آن همواره صفت یا مضاف الیه می آید.

مانند: اذکـــــروا الـلـــه ذکــــــــراً کـثــیــــراً

 مفعول مطلق نوعی        صفت                              

 فیها انظروا الــی الدنیــا نـــظر الـــزاهــــدیـن

 مفعول مطلق نوعی        مضافٌ الیه

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمهم ترین مصادر برای ساختن مفعول مطلق:

ماضی

مصدر

ماضی

مصدر

ذَکَرَ

ذِکر

غاص

غوص

فَرِح

فَرَح

خَدمَ

خدمة

ظَهَر

ظهور

عَمِلَ

عَمَل

خرج

خروج

لَعِبَ

لَعِباً

سَجَر

سَجر

عَجِبَ

عَجباً

عاش

عَیش

حَصلَ

حصول

فاز

فوز

جَرَح

جَرح

ذَهَب

ذهاب

قرأ

قِراءَةَ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنکات مهّم:(مفعول مطلق)

هنگام ترجمه مفعول مطلق تاکیدی از قید هایی مانند:(بدون شک ، مسلماً، حتما ًو ...) استفاده می کنیم.

مثال : اذکروا الله ذکراً   خدا را مسلماً یاد کنید.

هنگام ترجمه ی مفعول مطلق نــوعی از قید های :(بسیار،ماننــد ،... )استفاده می کنیم.مثل:

اجتهد الطالب فی درسه اجتهاداً بالغاً  دانش آموز در درس هایش بسیار کوشش کرد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنکته: گاهی فعـل جمـله ذکر نـمی شود ولی مفـعول مطلـق داریم که مهمترین آنها عبارتند از :حتماً، حقاً، صبراً، حسناً، جداً، معاذَالله، عفواً، شکراً و … .

مثل :  شکراً یا اخی ،فی امان اللهِ. (شکراً : متشکرم)

مفعول له:

مصدری است منصوب که علت و سبب وقوع فعل را بیان می کند.

مثل:قُمتُ احتراماً لَکَ  برای احترام به تو بلند شدم.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنـــکـتـه: مفـعـــــول لـه در تــــرجـمــه فارسی معـمـولاً بــا کــلــمـاتـی از قـبــیــل: بـرای، به خـاطر ، به جــهت و ... همــراه می باشند.

مفـــعول مـعــه:

اسـمی اســت منصــــوب کــه پس از فـــعل با (واو معیـــّة) که معنی بـــا می دهد می آید.مانند:

جـــیـتُ و محــــمداً        با مـحمـد آمـدم.

واو معَیَّة      مفعول معه و منصوب

ضَحَکتُ و ســـعـیـداً       با سعید خندیدم.        

 واومعیّة      مفعول معه و منصوب


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان, درس سوم سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۲۰:۵۴ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

انواع مفعول

۱)مفعول معه۲)مفعول فیه۳)مفعول مطلق۴)مفعول به۵)مفعول له   

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمفعول به:
مفعولٌ به کلمه ای است منصوب (ـَ- ،ـً،...) یا محـلاً منصــــوب (اگــــر به صــورت ضمــیـر متصـــل به فعـــــل، یـا بــــه صـــورت ضمـیر منفـصل منصـوب باشد) که کـــار جمله روی آن واقــع مــی شــود .

 مثل : کتب َ التلمیذ ُ الدرس َ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمفعولٌ به یکی از این سه نوع است:

الف) اسم ظاهر: یعنی کلمه ی منصوب بعد از فعل متعدی .

مانند: یقول المومنُ الحقَّ

 ب) ضمیربارز (متصل) : ضمایر متصل(ـه ،ها ،... ،ی ,نا) اگر به فـعل متصل شوند ،مفعولٌ به ، به شمار می روند و محــلاً منصـوب می باشند.

 مانند:1 - یضربنی     2 - عَرَفَـهُ

ج)ضمیر منفصل منصوب :1۴صیغه منفصل منصوب

(ایاهُ ،ایاهما ،... ،ایای ،ایانا) همیشه مفعول ٌبه ، به شمار می روند .

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمانند:

ایاکَ نعبدُ                    وَهَبَنا ایاها...

مفعولٌ به (محلاً منصوب)     

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنکات مهّم:(مفعولٌ به)

برخی از فعل ها همچون (وَهَبَ، حَسِبَ، جَعَلَ، عَلَّمَ، اعطی و ...) می توانند دو مفعولٌ به بگیرند. مانند:

الایمانُ یهبُ الحیاة َ معنـیً جمیلاً  

مفعول به اول  مفعول به دوم

گاهی مفعــولٌ به معنی (را) نــمی دهد بلکه به صــورت متمــم  (از،  بــه، بـــا ) ترجمه می شود پس کلمه ای که معنی متمم می  دهد نیز می تواند مفعــولٌ به باشد.

مانند : یقاتل المومنُ الکفار   مومن با کفار می جنگد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمـفــــعــولٌ فیـــــه:

به کلماتی مانند:(قبل ،بعد ،فوق ،...) که منـصوب هستند و مکـــان یا زمــــان وقوع فعل را نشان می دهند ،مفـــعولٌ فیـــه گفته می شود.

مفعـــولٌ فیـــه بر دو نوع است:

۱- ظـــــرف مــــکان 2- ظــــرف زمــــــان

مشهورترین ظـرف (قیـــد) های مــــکان:

 فــوقَ ،تـحــتَ ،عنــدَ ،نحـــوَ،بـیـــنَ ،خـــلالَ ،امـــامَ ،حـــولَ و ...

مشهورتــرین قیـــد های زمـــــان:

قـبــلَ ،بعــدَ ،لیـــلاً ،حیـــنَ ،امـــس ِ،الانَ ،مســاءً ،صباحــاً ،عشـــاءً و ...

نــــــکته:ظــــروف زمـــان و مکــان دائـم الاضــافـه بوده و بـعد از آن ها مضافٌ الیه قــرار می گیرد. مــانـنـد: 

 وقَفتٌ الامامَ المدرسةِ

ظرف مکان   مضافٌ الیه          

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمـفـعول مطـلــق:
مصـدری است منصــوب از جنس فعــل جملـه، که برای تاکیـد یا بیـان نوع و تعداد تکرار فعل می آید.مثل: 

اجتهدتُ فی دروسی اجتهاداً  بدون شک در درس هایم کوشش کردم.


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان, درس سوم سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۱۸:۵۷ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

خیرُ الکلامِ مَا قَلَّ ودلَّ

    بهترین سخن آن است که کم و گویا باشد.

حــــــال:

 به کلماتی مانند مسروراً ، ضاحکینِ و ...  که مشتق هستند و منصـوب و نکـره و حالت و چگونگی فاعل یا مفعول جمله را بیان می کنند، حـــال گفته می شود.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدانواع حال:

۱) شبه جمله ۲)جمله ۳)مفرد

حــــال مفرد:

منظور از حال مفرد آن است که حال بصورت یک قسمتی باشد، نه جمله، که در این حالت نکره و مشتق و منصوب است.

جاءَ الطفلِ مسروراً(منصوب با ً– )

جاءَ المعلمانِ مسرورینِ(منصوب با ین ِ)

جاءَ المعلمونَ مسرورینَ (منصوب با ینَ )

جاءتِ المعلماتُ مسروراتٍ(منصوب با ٍ،اعراب فرعی)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدجمله حالیه:

هر جمله فعلیه ای که بعد از اسم معرفه بیاید و مرجع آن معرفه باشد جمله حالیه نامیده می شود و اعرابش محلی است به آن محلا ً منصوب می گوییم.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدجمله حالیه اگر به صورت اسمیه (مبتدا+خبر) یا (قد+فعل ماضی ...)باشد قبل از آن واوی می آید که به آن واو حالیه گفته می شود،واو حالیه به معنی در حالی که می باشد و بعد از اسم معرفه می آید.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمانند:

رجعت التلمیذة ُ و هی ماشیة ٌ 

 واوحالیه                   جمله حالیه(جمله اسمیه) 

جلست الطالبة ُ و قد کتبت درسَها

 واوحالیه                    جمله حالیه(جمله فعلیه) 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

نــکــات مــهــم:

حال از نظر جنس و تعداد با ذوالحال (یعنی فاعل، مفعول، یا نائب فاعل) جمله مطابقت دارد و از آن ها تبعیت می کند.

حال نکره است اما کلمه ای که حال را برای بیان حالت آن می آوریم یعنی ذوالحال معرفه است.

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدحال مفرد ، منصوب است و علامت نصب آن بر حسب کلمه ، ممکن است با (ــً، اتٍ، ینِ ،ینَ ) باشد.


موضوعات مرتبط: قواعد سال سوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال سوم دبیرستان, درس چهارم سال سوم دبیرستان
[ ] [ ۱۸:۴۹ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

بنام خدا
در سپیده دم ازل آن زمان که سازندگی کائنات اغاز می گردید و کتاب تکوین گشوده میشد نخستین کلمه ای که با قلم تقدیر بر دیباچه قاموس هستی نقش بست،واژه ی زیبای استاد بود و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت،این وبلاگ جهت ارتباط با دبیران عربی منطقه و کشور و دانش آموزان عزیز فراهم آمده است و تَعَلَّموا اﻟْﻌَﺮبيةَ فإِنها کلامُ اللهِ الّذی يکَلِّمُ به ﺧﻠْﻘَﻪ.زبان عربی را یاد بگیرید،زیرا که این زبان،سخن خداوند است که به وسیله آن با بندگان خود صحبت می کند.امام صادق ( علیه السلام )
Custom

آی پی رایانه شما :

تماس با ما

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

کد حرفه ای قفل کردن راست کلیک
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جستجوگر گوگل

Powered by WebGozar

Future Google PR for arabic94.blogfa.com - 3.05
Up Page